Изберете страница
 1. Политика за поверителност1. ЦЕЛИ
  Тази Политика за поверителност ще Ви представи подробна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с информацията и личните данни, които предоставяте на „Дилис АМС“ ЕООД (наричано по-долу “let-out.com”) при използването на сайта let-out.com.
  „let-out.com” събира и използва информацията и личните данни, които потребителят му предоставя при използването на сайта let-out.com, за следните цели:
  1.1. сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба на стоки с клиентите на електронен магазин let-out.com, изпращане на поръчките до клиентите, получаване на плащания, упражняване на право на отказ от закупена стока, връщане на стока за замяна, удовлетворяване на рекламации, както и всякакви други цели, свързани с изпълнение на сключените договори за покупко-продажба на стоки с клиентите на електронен магазин let-out.com;
  1.2. създаване и поддържане на профил на клиента при регистрацията му в електронен магазин let-out.com;
  1.3. изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) и маркетингови предложения до клиента чрез всякакъв вид електронна комуникация, включително по имейл и по телефон;
  1.4. финансово-счетоводна дейност, изпълнение на разпоредбите на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, ЗКПО и другите приложими нормативни актове;
  1.5. за подобряване на услугите, включително за създаване на нови функционалности на електронния магазин, за вземане на информативни бизнес решения чрез използването на обобщен анализ и бизнес проучване;

  2. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ
  2.1. За изпълнение на целите по т. 1, подточка 1.1. от тази Политика (сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба на стоки с клиентите на електронен магазин let-out.com) let-out.com обработва следните лични данни – име, фамилия, адрес за доставка, имейл адрес, телефонен номер, банкова сметка;
  2.2. За изпълнение на целите по т. 1, подточка 1.2. от тази Политика (създаване и поддържане на профил на клиента при регистрацията му в електронен магазин let-out.com) let-out.com обработва следните лични данни – имейл адрес и данни за вход; при регистрация с Google профил: име, фамилия и имейл; при регистрация с Facebook профил: име и фамилия, така както са видими във Facebook профила, снимка на Facebook профила и имейл адрес;
  2.3. За изпълнение на целите по т. 1, подточка 1.3. от тази Политика (изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) и маркетингови предложения) let-out.com обработва следните лични данни – имейл адрес и телефонен номер на клиента;
  2.4. За изпълнение на целите по т. 1, подточка 1.4. от тази Политика (финансово-счетоводна дейност) let-out.com обработва следните лични данни – име, фамилия, ЕГН и адрес за фактуриране (в случай на издаване на фактура на физическо лице); данни за плащания и транзакции;
  2.5. За изпълнение на целите по т. 1, подточка 1.5. от тази Политика let-out.com обработва следните лични данни – бисквитки (в случай, че в своя уеб браузър клиентът има разрешени бисквитки, Дружеството обработва записите за поведение от бисквитките, разположени на уеб сайта), IP адрес, данни предоставени от браузъра на клиента, данни за кликвания, посещавани продукти.
  2.6. let-out.com  не съхранява данни на кредитни/дебитни карти

  3. СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ДАННИ
  3.1. Лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, се съхраняват за срок от 5 (пет) години с оглед защита на правните интереси на Дружеството при съдебни или административни спорове с клиенти на електронния магазин, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок;
  3.2. Лични данни, предоставени при регистрация на профил в уебсайта let-out.com се съхраняват за срок не по-дълъг от съществуването на профила на клиента в уебсайта. След изтичането на този срок, Дружеството полага необходимите грижи да изтрие и унищожи тези данни, без ненужно забавяне.
  3.3. Личните данни, предоставени за получаване на информационен бюлетин и маркетингови предложения се съхраняват до оттегляне на съгласието за обработването им;
  3.4. Личните данни, предоставени за финансово-счетоводна дейност се съхраняват за съответния законоустановен срок;
  3.5. Личните данни, обработвани за целите по т. 1, подточка 1.5. от тази Политика – до изпълнение на целите, за които са събрани.

  4. КАТЕГОРИИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ, ПРЕД КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗКРИВАНИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  4.1. пред физическите лица, за които се отнасят данните;
  4.2. на лица, ако е предвидено в нормативен акт;
  4.3. на лица, обработващи личните данни;
  4.4. на собствениците на „Дилис АМС“ ЕООД.
  Личните данни не се разкриват на получатели в трети държави и международни организации.
  „ let-out.com” обработва личните данни на потребителите на основание сключения между Потребителя и „ let-out.com” договор.
  Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за получаване на информационен бюлетин и маркетингови предложения чрез маркиране на чек бокс.
  Потребителят може да се откаже по всяко време от даденото съгласие чрез маркиране на чекбокс, който се намира в клиентския център на всеки регистриран потребител.

  5. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
  Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.
  Всеки Потребител има право на:
  ● Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
  ● Достъп до собствените си лични данни;
  ● Коригиране (ако данните са неточни);
  ● Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
  ● Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
  ● Преносимост на личните данни между отделните администратори;
  ● Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
  ● Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
  ● Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.
  Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:
  ● Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  ● Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
  ● Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
  ● Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
  ● Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
  ● Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.
  Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:
  ● Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
  ● Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
  ● Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  ● Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.
  ● Право на преносимост – Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.
  ● Право на възражение – Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.
  ● Жалба до надзорния орган – Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

  Тази Политика за поверителност е приета на 25.10.2020 г. и е в сила от тази дата.

Декларация за поверителност
Декларация за поверителност
Декларация за поверителност
Декларация за поверителност
Декларация за поверителност
Декларация за поверителност
Декларация за поверителност
Декларация за поверителност
Декларация за поверителност
Декларация за поверителност
Декларация за поверителност
Декларация за поверителност
Декларация за поверителност
Декларация за поверителност
Декларация за поверителност
Декларация за поверителност
Декларация за поверителност
Декларация за поверителност
Декларация за поверителност
Декларация за поверителност
Декларация за поверителност
Декларация за поверителност
Декларация за поверителност
Декларация за поверителност
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
 • Регистрация
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.